Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende in deze is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de rechthebbende in deze.

Voor de objecten die op deze website staan geldt dat er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en prijs. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- en/of typefouten vormen nooit aanleiding om een overeenkomst met de rechthebbende te mogen claimen of te veronderstellen. Rechthebbende streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks de inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Rechthebbende behoudt zich het recht voor om teksten te wijzigen, te verwijderen en aan te passen zonder voorafgaande mededeling.