Disclaimer


Disclaimer


Indien u vragen of suggesties mocht hebben met betrekking tot deze nieuwse-mail stuur dan uw reactie naar info@antonvandergulik.nl
U ontvangt deze nieuwse-mail omdat u een klant of vriend bent of omdat wij u in een eerder stadium een kennismakingse-mail hebben gestuurd.

Wij hopen dat u de informatie graag hebt gelezen.
Als u niet langer de nieuwse-mail wenst te ontvangen stuurt dan even een e-mail naar info@antonvandergulik.nl

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor degene voor wie dit bericht is bedoeld. Het bericht kan gegevens met betrekking tot een derde bevatten. Is de ontvanger van dit bericht niet degene voor wie dit bericht is bedoeld, noch degene die bevoegd is dit bericht namens laatstgenoemde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.